Naša ponudbaOur OfferUnser AngebotLa nostra offerta
Dodatna ponudbaExtra OfferExtra BeitenExtra offire
Letni vrtSummer GardenSommergartenGiardino estivo
DomovHomeZurück zu HomeHome
PonudbaOfferBietenOffrire
RestavracijaRestaurantRestaurantRistorante
PesnikThe PoetDer DichterIl Poeta
O nasAbout usÜber unsChi siamo

Valentin Vodnik, življenje
Valentin Vodnik se je rodil leta 1758 v Ljubljani v kmečko-obrtniški družini na Vodnikovi domačiji. Osnovno šolo je opravljal v Ljubljani, nato se je izobraževal pri stricu v novomeškem samostanu. Po gimnaziji se je v nekaterih frančiškanskih samostanih pripravljal za duhovniški poklic.

Učil se je orglanja, študiral filozofijo in teologijo. Kot duhovnik je deloval v Ljubljani, na Bledu, v Sori, Ribnici in od leta 1793 na Koprivniku nad Bohinjem. Leta 1797 je postal učitelj na ljubljanjski gimnaziji.

Dosegel je uvedbo slovenščine v osnovnih in srednjih šolah na Kranjskem. Postal je gimnazijski ravnatelj in nadzornik osnovnih šol. Po vrnitvi Avstrije se je Vodnikov položaj poslabšal. Avstrijci so mu zamerili sodelovanje s Francozi in ga kot »politično sumljivega« leta 1815 predčasno upokojili. Umrl je leta 1819 v Ljubljani.
Valentin Vodnik, delo
Ukvarjal se je s pesništvom, šolskim in jezikovnim delom, poljudno vzgojnimi izdajami, časnikarstvom in prevajanjem. Leta 1806 je izdal prvo slovensko pesniško zbirko Pesme za pokušino, leta 1809 pa še Pesmi za brambovce (prevodi avstrijskih patriotičnih pesmi zoper Napoleona). Izdajal je prvi slovenski časopis Lublanske novice.

Poleg pesmi je objavljal predvsem kratke članke, novice in daljše razprave. Med temi je najvažnejše Povedanje od slovenskega jezika, kjer razpravlja o razširjenosti Slovanov, njihovi zgodovini, značaju in slovstvu. To je bil prvi narodno prebudni spis v slovenščini, kajti vsi prejšnji uvodi so bili latinski ali nemški.

Zbiral je gradivo za nemško-slovensko-latinski slovar. Sestavil je nekaj učbenikov, med njimi tudi Abecedo za perve šole in slovnico Pismenost in gramatika za perve šole, v kateri je pisal, da je treba »začeti vse nauke s tisto besedo, katero nas je mati učila«. Vendarle poznamo Vodnika predvsem kot pesnika.
Vodnikov Hram Special ponudba Ljubljana

KONTAKT &
REZERVACIJE
LOKACIJA &
OBRATOVALNI ČAS
Alert..! Label Margin set to high for this map size
Map Pin Info

Zimski delovni čas (01.10. - 14.05.)
ponedeljek - sobota
08:00 - 24:00
nedelja in prazniki
10:00 - 24:00

Poletni delovni čas (15.05. - 30.09.)
ponedeljek - sobota
08:00 - 24:00
nedelja in prazniki
10:00 - 24:00
SREČANJA &
ZAKLJUČENE DRUŽBE

Z zadostnimi kapacitetami ter vrhunsko lokacijo, sredi starega mestnega jedra poskrbimo za nepozaben obed različnih priložnosti.

Zagotovite si vrhunsko postrežbo z individualnim cenovnim pristopom.

info@vodnikov-hram.si
+386 1 2345 260
+386 40 601 008REZERVIRAJ
Stacks Image 776
Stacks Image 777
Stacks Image 778


Valentin Vodnik, biography
Valentin Vodnik was born in 1758 in Ljubljana, in a farming/artisan family, at the Vodnik homestead. He attended elementary school in Ljubljana and continued his education with his uncle at the Novo mesto monastery. After completing grammar school studies, he prepared for clerical life in various Franciscan monasteries.

He learned to play the organ, studied philosophy and theology. He was a priest in Ljubljana, Bled, Sora, Ribnica, and, from 1793, in Koprivnik in Bohinj region. In 1797, he became a teacher at the Ljubljana Grammar School.

His efforts introduced the Slovene language to elementary and secondary schools in Carniola. He became the headmaster of the grammar school and inspector of elementary schools. After Austria reclaimed the territory, his position worsened. The Austrians resented his cooperation with the French and retired him prematurely in 1815 for being "politically suspicious". He died in 1819 in Ljubljana.
Valentin Vodnik, work
He was involved in poetry, scholastic and language work, popular educational editions, journalism and translation. In 1806, he published the first Slovene collection of poems Pesme za pokušino (Poems for sampling) and Pesmi za brambovce (Poems for militiaman) in 1809 (translations of Austrian patriotic poems against Napoleon). He was the publisher of the first Slovene newspaper Lublanske novice.

He also published short articles news, and longer discussions. The most important is Povedanje od slovenskega jezika (Discussion on Slovene language) where he discusses Slavic dissemination, their history, character and literature. This was the first essay with national awareness content, since all previous introductions were in Latin or German.

He collected material for German-Slovene-Latin vocabulary. He composed several textbooks, among which were Abeceda za perve šole (Alphabet for elementary schools) and grammar Pismenost in gramatika za perve šole (Literacy and grammar for elementary schools), where he stated that "all lessons must begin with the word that mother had taught us first". Still, Vodnik is mostly recognized as a poet.
Vodnikov Hram Special ponudba Ljubljana

CONTACT &
RESERVATIONS
LOCATION &
OPENING HOURS
Alert..! Label Margin set to high for this map size
Map Pin Info

Winter Openings (01.10. - 14.05.)
Monday - Saturday
08:00 - 24:00
Sunday & Holidays
10:00 - 24:00

Summer Openings (15.05. - 30.09.)
Monday - Saturday
08:00 - 24:00
Sunday & Holidays
10:00 - 24:00
MEETINGS &
PRIVATE GROUPS

With sufficient capacities and a great location in the old town centre, we will make sure that you experience an unforgettable meal with many opportunities.

Make sure you get top-class service with individual pricing.

info@vodnikov-hram.si
+386 1 2345 260
+386 40 601 008BOOKING
Stacks Image 2111
Stacks Image 2112
Stacks Image 2113


Valentin Vodnik, sein Leben
Valentin Vodnik wurde im 1758 in Ljubljana (Laibach) in einer Bauern- und Handwerkerfamilie auf dem Familiengehöft Vodnikova domačija geboren (Das Bauernaus ist erhalten). Er ging in Ljubljana zur Grundschule um dann bei seinem Onkel in einigen Klostern in Novo mesto (Neustädtel) weiter zu lernen. Nach dem Gymnasium bereitete er sich im einigen Franziskanerkloster auf das Priesteramt.

Er nahm Unterricht im Orgeln, studierte Philosophie und Theologie. Als Priester wirkte er in Ljubljana, Bled (Veldes), Sora (Seier), Ribnica (Reifnitz) und ab 1793 in Koprivnik nad Bohinjem (Kopriunig über Wochein). 1797 wurde er zum Lehrer am Gymnasium in Ljubljana.

Er erreichte die Einführung der Slowenischen Sprache in die Grund- und Mittelschulen im Krain. Er wurde zum Gymnasialdirektor und Grundschulinspektor ernannt. Nach österreichischer Rückkehr verschlechterte sich sein Leben. Die Österreicher verübelten ihm seine Mittarbeit mit den Franzosen und pensionierten ihm im Jahr 1815 vorzeitig als „Politisch verdächtigen“. Er starb 1819 in Ljubljana.
Valentin Vodnik, seine Arbeit
Er befasste sich mit der Dichtkunst, Schul- und Sprachenarbeit, volkserzieherischen Ausgaben, Journalismus und Übersetzung. Im Jahr 1806 gab er das erste slowenische Liederbuch Pesme za pokušino (Lieder zu Verkostung) heraus, dann im Jahr 1809 noch die Pesmi za brambovce (Lieder für die Landwehrmänner, eine Übersetzung der österreichischen patriotischen Lieder gegen Napoleon). Er gab die erste slowenische Zeitung Lublanske novice heraus.

Neben seinen Liedern veröffentlichte er Kurzartikel, Nachrichten und längere Abhandlungen. Unter ihnen ist die Povedanje od slovenskega jezika (Das Sagen über die slowenische Sprache), wo er die Verbreitung der Slawen, ihrer Geschichte, Charakter und Schrifttum abhandelte. Das war dir erste Volkserweckungsschrift in der slowenischen Sprache, vorige Einführungen waren in der lateinischen oder deutschen Sprache geschrieben.

Er sammelte auch Sprachgut für ein Deutsch-Lateinisch-Slowenisches Wörterbuch. Er verfasste einige Lehrbücher, dazwischen auch das Abecedo za perve šole (Erstlesebuch für die Ersten Schulen) und die Grammatik Pismenost in gramatika za perve šole (Schreibkunde und Grammatik für die Ersten Schulen), in denen er festlegte, dass »jede Lehre in der Sprache anzufangen ist, die die Mutter uns lehrte«. Aber wir kennen Vodnik heute vor allem als Dichter.
Vodnikov Hram Special ponudba Ljubljana

KONTAKT &
RESERVIERUNG
GESELLIGE ZUSAMMENKÜNFTE & GESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN
Alert..! Label Margin set to high for this map size
Map Pin Info

Öffnungszeiten Winter (01.10. - 14.05.)
Montag - Samstag
08:00 - 24:00
Sonntag & Urlaub
10:00 - 24:00

Öffnungszeiten Sommer (15.05. - 30.09.)
Montag - Samstag
08:00 - 24:00
Sonntag & Urlaub
10:00 - 24:00
STANDORT &
BETRIEBSZEIT
Mit genügender Kapazität und einem Spitzenstandort in der alten Stadtmitte sorgen wir für ein unvergessliches Festessen bei verschiedenen Gelegenheiten.

Sichern Sie sich eine Spitzenbewirtung mit individueller Preisbildung.

info@vodnikov-hram.si
+386 1 2345 260
+386 40 601 008RESERVIERUNG
Stacks Image 2663
Stacks Image 2664
Stacks Image 2665


Valentin Vodnik, la sua vita
Valentin Vodnik è nato a Lubiana nel 1758 in una famiglia di contadini e artigiani che vivevano nella fattoria dei Vodnik. Durante la scuola elementare abitava a Lubiana, poi si è trasferito al monastero di Novo mesto doveva studia, presso un suo zio. Dopo il liceo classico si era preparato per diventare sacerdote nei diversi monasteri francescani.

Aveva imparato a suonare l’organo, aveva studiato filosofia e teologia. Ha lavorato come sacerdote a Lubiana, Bled, Sora, Ribnica e dall’anno 1973 anche a Koprivnik vicino a Bohinj. Nell’anno 1797 era diventato un insegnante al liceo classico di Lubiana.

Grazie a lui la lingua slovena era diventata parte degli studi nelle scuole elementari e di quelle secondari nella regione della Carniola. Era diventato anche preside del liceo classico e supervisore delle scuole elementari. Dopo il ritorno dall’Austria la situazione era peggiorata. Agli austriaci non era piaciuta la sua collaborazione con i francesi, quindi lo trattavano come un “politico sospettoso” ed era stato costretto ad andare in pensione. È morto a Lubiana nel 1819.
Valentin Vodnik, il suo lavoro
Si occupava di poesia, del lavoro scolastico e linguistico, lavorava nel settore delle pubblicazioni educative, del giornalismo e della traduzione. Nell’anno 1806 aveva pubblicato la prima raccolta di poesie slovene intitolata “Pesme za pokušino” (Poesie da gustare),mentre tre anni dopo aveva pubblicato anche un'altra raccolta intitolata “Pesmi za brambovce” (Poesie per i miliziani, ovvero le traduzioni delle canzoni patriottiche austriache contro Napoleone). Aveva pubblicato anche il primo giornale sloveno “Lublanske novice” (Il gazzettino lubianese).

Oltre alle poesie aveva pubblicato anche degli articoli brevi, notizie e discussioni ampie. Una delle opere più importanti è “Povedanje od slovenskega jezika” (Sulla lingua slovena)’’ nella quale apriva il dibattito sugli Slavi, la loro storia, carattere e grammatica. Proprio questa opera era la prima scritta in lingua slovena, mentre tutte quelle precedenti erano stati scritti in latino o tedesco.

Collezionava il materiale per il dizionario tedesco – latino - sloveno. Era autore di un paio di libri scolastici, tra i quali anche “Abecedo za perve šole” (l’Abecedario per le elementari) e “Pismenost in gramatika za perve šole” (Scrittura e grammatica per le elementari), nei quali scriveva che sarebbe necessario “cominciare tutte le dottrine con la parola che ci aveva insegnato la madre”. Tuttavia Valentin Vodnik lo conosciamo tutti come poeta.
Vodnikov Hram Special ponudba Ljubljana

CONTATTO &
PRENOTAZIONI
UBICAZIONE &
ORARIO DI LAVORO
Alert..! Label Margin set to high for this map size
Map Pin Info

Inverno (01.10. - 14.05.)
Lunedi - Sabato
08:00 - 24:00
Domenico & Vacanze
10:00 - 24:00

Estate (15.05. - 30.09.)
Lunedi - Sabato
08:00 - 24:00
Domenico & Vacanze
10:00 - 24:00
INCONTRI &
GRUPPI
Con una capienza sufficiente e l’ubicazione ideale nel centro storico di Lubiana, offriamo dei pasti indimenticabili per varie occasioni.

Assicuratevi un servizio di alto livello e con un ottimo approccio individuale.

info@vodnikov-hram.si
+386 1 2345 260
+386 40 601 008PRENOTA
Stacks Image 1695
Stacks Image 1696
Stacks Image 1697

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[noga]

Stacks Image 940
© 2013 GREMIA-5 d.o.o. | Piškotki | OMREZI.SE